Cat Commercial Diesel Engine Fluids Recommendations Caterpillar


Distillate Diesel Fuel

Usage:

3304 04B


Poznámka Požadavky kladené na kapaliny pro dieselové motory silničních vozidel vyhledejte v příručce pro provoz a údržbu příslušného motoru a také v nejaktuálnějším revidovaném vydání zvláštní publikace, SEBU6385, "Caterpillar On-Highway Diesel Engine Fluids Recommendations". Rovněž se obraťte na příslušného prodejce společnosti Cat.

Společnost Caterpillar není v pozici, která by jí umožňovala neustále vyhodnocovat a sledovat všechny z mnoha celosvětových specifikací motorových naft vyrobených destilací a následné revize, které jsou publikovány vládními a technologickými společnostmi.

„Specifikace společnosti Caterpillar pro destilací vyrobené palivo pro nesilniční dieselové motory“ poskytuje známou a spolehlivou bázi pro posouzení předpokládaných vlastností destilací vyrobených motorových naft, které jsou vyrobeny z obvyklých zdrojů (surová nafta, olej z pryskyřic, roponosný písek atd.) při jejich použití v dieselových motorech Cat.

Používáte-li specifikaci Cat pro destilací vyrobené motorové nafty jako vodítko, je mnohem snadnější určit jakékoliv potenciální ekonomické nebo výkonnostní změny a celkovou přijatelnost při použití paliv s kolísajícími vlastnostmi a měnící se kvalitou.

 • Podle potřeby dejte motorovou naftu, která se buď používá nebo jejíž použití je plánováno, testovat podle specifikace Cat pro motorové nafty vyrobené destilací.

 • Použijte specifikaci Cat pro motorové nafty vyrobené destilací jako vodítko kvality paliva při porovnávání výsledků rozboru motorové nafty nebo jako vodítko při porovnávání s ostatními specifikacemi motorových naft.

 • Typické charakteristické vlastnosti paliva obdržíte od svého dodavatele.

Parametry paliv nezapadající do mezí specifikace Cat pro palivo mají vysvětlitelné následné souvislosti.

 • Některé parametry paliva, které nezapadají do mezí podle specifikace, mohou být kompenzovány (např. může být palivo chlazeno, aby to odpovídalo nízké viskozitě atd.).

 • Některé parametry paliva, které nezapadají do mezí podle specifikace, se mohou dát zlepšit použitím odpovídajícího množství osvědčených přísad do paliva. Pokyny viz tato Zvláštní publikace, "Destilovaná motorová nafta", články "Přísady do paliva z trhu s autopříslušenstvím" a "Upravovací prostředek pro motorovou naftu".

Zabezpečení optimální výkonnosti motoru lze napomoci provedením kompletního rozboru paliva před uvedením motoru do chodu. Rozbor paliva má zahrnovat všechny vlastnosti, které jsou uvedeny ve „Specifikaci společnosti Caterpillar pro destilací vyrobené palivo pro nesilniční dieselové motory“, v tabulce 1.

Poznámka Motorová nafta musí být jasná a čirá. V motorové naftě nemohou být zrakem patrné usazeniny, rozptýlené materiály nebo nerozpuštěná voda.

Motorové nafty, které odpovídají specifikacím uvedeným v tabulce 1, přispějí k zabezpečení maximální provozní životnost i výkonnost motoru.

V Severní Americe se jedná o paliva pro dieselové motory, která jsou označena jako paliva vyhovující nejnovější verzi specifikace "ASTM D975" určující všeobecné požadavky na zařazení do třídy č. 1-D nebo č. 2-D (všechny uvedené obsahy síry), které jsou uvedeny v tabulce 1.

V Evropě obecně splňují požadavky uvedené v tabulce 1 ta paliva pro dieselové motory, která odpovídají nejnovější verzi "Evropské normy EN590".

Tabulka 1 platí pro motorové nafty, které jsou destilovány z obvyklých zdrojů (surová nafta, olej z pryskyřic, roponosný písek atd.). Motorové nafty vyrobené z jiných surovin mohou mít škodlivé vlastnosti, které uvedená specifikace nedefinuje nebo nekontroluje.


OZNÁMENÍ

Palivo s velmi nízkým obsahem síry (ULSD) 0,0015 procent (≤15 ppm (mg/kg)) je vyžadováno předpisy pro motory certifikované pro stavební stroje podle Tier 4 (U.S. EPA Tier 4) a vybavené systémy dodatečných úprav výfukových plynů.

Evropské palivo ULSD s obsahem síry 0,0010 procent (≤10ppm (mg/kg)) je vyžadováno předpisy pro motory certifikované podle normy EU Stage IIIB pro stavební stroje a podle novějších předpisů a také pro motory vybavené systémy dodatečných úprav výfukových plynů.

Určité vládní/místní orgány a aplikace MOHOU vyžadovat použití paliva ULSD. S federálními, státními nebo místními orgány se poraďte o směrnicích týkajících se požadavků na paliva ve vaší oblasti.

Mezi typické systémy dodatečné úpravy patří filtry pevných částic (DPF), naftové oxidační katalyzátory (DOC), selektivní katalytická redukce (SCR) a naklápěcí jímače NOx (LNT). Mohou se používat i další systémy.

Použití paliva s nízkým obsahem síry (LSD) 0,05 procent (≤500 ppm (mg/kg) síry) se důrazně doporučuje u motorů, které byly vyrobeny před vydáním certifikace Tier 4, a použití motorové nafty s obsahem >0,05 procent (500 ppm (mg/kg)) síry je přijatelné v ostatních zemích světa, kde zákon nestanovuje jinak. U motorů vyrobených před vydáním certifikace Tier 4 a vybavených naftovým oxidačním katalyzátorem (DOC) je třeba používat palivo LSD nebo ULSD.

Palivo ULSD nebo bezsirnatá motorová nafta se mohou použít u všech motorů bez ohledu na certifikaci Tier nebo Stage motoru.

Používejte patřičné mazací oleje, které jsou kompatibilní s certifikací motoru a systémem dodatečné úpravy i hladinou síry v palivu. Viz oddíl “Důsledky přítomnosti síry v motorové naftě” této části “Specifikace paliv” a oddíl “Specifikace maziv” této zvláštní publikace.


Doporučení pro nesilniční motory s evropskou certifikací stupně V:

Veškerá doporučení a požadavky na palivo pro výše uvedenou část „Doporučení pro nesilniční motory s americkou certifikací EPA Tier 4“ jsou platná i pro nesilniční motory s evropskou certifikací stupně V. Dále, pro správný provoz motoru za účelem zachování příslušných limitů plynných a pevných látek znečišťujících prostředí, není-li stanoveno jinak v Příručce pro provoz a údržbu konkrétního motoru, vyžadují předpisy EU stupeň V, aby motorové nafty (též označované jako nesilniční plynový olej) používané v motorech provozovaných v Evropské unii (EU) měly níže uvedené vlastnosti:

 • obsah síry musí být ≤ 10 mg/kg (20 mg/kg) v místě finální distribuce,

 • cetanové číslo musí být ≥ 45,

 • obsah bionafty (označované též jako metylester mastných kyselin (FAME)) musí být ≤ 7 % objemu.

Dodržujte všechny místní předpisy a požadavky na kapaliny. Dodatečné pokyny viz Příručka pro provoz a údržbu konkrétního motoru a viz dokumentace k zařízení dodatečné úpravy, pokud je k dispozici.

Při určování účinků, které bude mít obsah síry na vznik usazenin v motoru a na opotřebení motoru, sehrávají rozhodující úlohu provozní podmínky motoru.

Poznámka Odstranění síry a dalších složek z motorové nafty s ultranízkým obsahem síry (ULSD) snižuje vodivost ULSD a zvyšuje schopnost paliva uchovat statický náboj. Rafinérie mohly zpracovat palivo pomocí přísady způsobující rozptýlení statické elektřiny. Po určité době může být ale účinnost přísady mnohými faktory omezena. Při průtoku paliva systémy přívodu paliva se mohou tvořit v motorové naftě s ultranízkým obsahem síry (palivo ULSD) statické náboje. Výboj statické elektřiny v prostředí vznětlivých výparů může způsobit požár nebo výbuch. Proto je důležité se ujistit, že celý systém k doplňování paliva do stroje (nádrž k doplňování paliva, přečerpávací čerpadlo, přečerpávací hadice, tryska a další) je řádně uzemněn a vodivě propojen. Poraďte se s dodavatelem paliva nebo palivového systému a ujistěte se, že systém dodávky paliva je ve shodě s předpisy o čerpání paliva, týkajícími se postupů správného uzemnění a vodivého propojení.


OZNÁMENÍ

Jestliže motor není uzpůsoben a certifikován ke spalování oleje pro dieselové motory (například systém Caterpillar ORS určený pro velké motory), nepřidávejte do paliva žádný nový motorový olej, odpadní motorový olej ani olejový produkt. Zkušenosti společnosti Caterpillar potvrdily, že přidání olejových produktů do motorového paliva certifikovaného dle Tier 4 (americká certifikace EPA Tier 4), do motorového paliva certifikovaného dle EURO Stage IIB a IV nebo do paliva pro motory vybavené výfukovými zařízení dodatečné úpravy obvykle vyžaduje častější intervaly údržby kvůli popelu a způsobuje ztrátu výkonnosti.

Přidání olejových produktů do paliva může zvýšit hladinu síry v palivu a způsobit znečištění palivového systému a ztrátu výkonnosti.


Motorová nafta ULSD a jakékoli další palivo používané v dieselových motorech Cat musí mít složení, které je řádně deklarováno a zaručeno dodavatelem, a musí splňovat požadavky uvedené v kapitole zvláštní publikace, "Specifikace destilací vyráběné motorové nafty pro dieselové motory pracovních strojů Caterpillar". Paliva, která jsou definována jako paliva odpovídající specifikaci "ASTM D975" třídy č. 1-D S15 nebo "ASTM D975" třídy č. 2-D S15 obecně vyhovují požadavkům společnosti Cat na motorovou naftu s mimořádně nízkým obsahem síry (ULSD).

Další informace týkající se mazací schopnosti paliv, oxidační stability paliv, obsahu síry v palivech a zařízení pro dodatečnou úpravu výfukových plynů naleznete v kapitole této zvláštní publikace, "Vlastnosti motorové nafty". Pokyny viz též nejnovější verze specifikace "ASTM D975", nejnovější verze normy "EN 590", Příručka pro provoz a údržbu konkrétního motoru a dokumentace zařízení pro dodatečnou úpravu.

Poznámka Společnost Caterpillar doporučuje s důrazem na toto doporučení filtrovat paliva vyrobená destilací nebo bionafty/směsi s bionaftou s použitím filtrů majících jmenovitou absolutní filtrační schopnost čtyři mikrony(c) nebo méně. Tato filtrace má být na zařízení, přes které se plní palivo do palivové nádrže motoru, a také na zařízení, přes které se odebírá palivo ze skladovací nádrže. Doporučuje se provádět sériovou filtraci. Společnost Caterpillar doporučuje, aby palivo doplňované do nádrže stroje splňovali úroveň čistoty "ISO 18/16/13".

Poznámka Majitel a provozovatel motoru nese zodpovědnost za používání správného paliva, které je doporučeno výrobcem a povoleno institucí U.S. EPA a případně i jinými správními úřady nebo orgány.


OZNÁMENÍ

Provoz s palivy, která neodpovídají doporučením společnosti Cat, může mít následující důsledky: problémy při startování, zkrácení provozní životnosti palivového filtru, špatné spalování, usazeniny ve vstřikovačích paliva, zkrácení provozní životnosti palivového systému, usazeniny ve spalovací komoře a zkrácení provozní životnosti motoru.OZNÁMENÍ

Poznámky pod čarou jsou klíčovou součástí tabulky “ Specifikace destilací vyrobené motorové nafty” Caterpillar . Přečtěte si VŠECHNY tyto poznámky.


Další pokyny, které souvisejí s řadou zde uvedených vlastností paliv, viz „Specifikace společnosti Cat pro destilací vyrobené palivo pro nesilniční dieselové motory“, v tabulce 1.

Hodnoty viskozity paliva uvedené v tabulce 1 odpovídají hodnotám v místě přívodu paliva do vstřikovacích palivových čerpadel. Pro zjednodušení porovnání by paliva měla též vyhovovat požadavkům na minimální a maximální viskozitu při teplotě 40° C (104° F), které jsou stanoveny buď pomocí zkušební metody "ASTM D445", nebo pomocí zkušební metody "ISO 3104". Aby se zachovala viskozita alespoň 1,4 cSt na vstupu do vstřikovacího palivového čerpadla, může být při použití paliv s nízkou viskozitou potřeba tato paliva chladit. Paliva s vysokou viskozitou by mohla vyžadovat použití ohřívačů, aby se viskozita snížila na 4,5 cSt nebo méně pro odstředivá palivová vstřikovací čerpadla, případně 20 cSt nebo méně pro všechna ostatní palivová vstřikovací čerpadla.

Tabulka 1
Specifikace společnosti Cat pro destilovanou motorovou naftu pro terénní vozidla s dieselovými motory 
Specifikace  Požadavky  Test dle ASTM  Test dle ISO 
Aromatické uhlovodíky  maximálně 35 % objemu  "D1319"  "ISO 5186" 
Popel  maximálně 0,01 % (hmotnost)  "D482"  "ISO 6245" 
Hustota při 15° C (59° F)(1)(2)  Minimálně 800 kg/m3
Maximálně 860 kg/m3 
"D4052", "D287"  "ISO 3675", "ISO 12185" 
Cetanové číslo  minimálně 40 (motory s přímým vstřikováním)  "D613"  "ISO 5165" 
minimálně 35 (motory s tlakovou předkomůrkou)
Cetanový index  Minimálně 40  "D976"  "ISO 4264" 
Bod zážehu  předepsaný limit  "D93"  "ISO 2719" 
Uhlíkové zbytky u 10% destilačního zbytku – dno, % hmotnosti  Maximálně 0,30 % hmotnosti  "D524"  "ISO 10370" 
Oxidační stabilita  Maximálně 25 g/m3  "D2274"  "ISO 12205" 
Tepelná stabilita  Minimálně 80% odrazivost po stárnutí po dobu 180 minut při 150° C (302° F)  "D6468", "D3241"  Neexistuje odpovídající test 
Koroze na měděném proužku
(Regulační teplota minimálně 50° C (122° F)
Maximálně č. 3  "D130"  "ISO 2160" 
Destilace, obj. obnovený  10 %, záznam  "D86"  "ISO 3405" 
Maximálně 90 % při 360° C (680° F) (3)
Maximálně 90 % při 350° C (662° F) (3)
Mazací schopnost (stopa po opotřebení HFRR)  Maximálně 0.52 mm (0.0205 inch) při 60° C (140° F)  "D6079"/"D7688"  "ISO 12156–1.3" 
Bod tuhnutí  Minimálně 6 °C (10 °F) pod teplotou prostředí  "D97"   
Bod zákalu  Bod zákalu nesmí být vyšší než nejnižší očekávaná okolní teplota.  "D2500"  "ISO 3015" 
Test průtoku při nízké teplotě / studený filtr
Test bodu ucpání (LTFT/CFPP) 
Nesmí být vyšší než nejnižší očekávaná teplota prostředí.  "D4539"/"D6371"  Neexistuje odpovídající test 
Hmotnostní obsah síry  (4)  "D5453", "D2622", "D129"
(Na základě obsahu síry) 
"ISO 20846", "ISO 20884" 
Kinematická viskozita při 40° C (104° F) pro naftu č. 1  1,3 cSt minimálně a 2,4 cSt maximálně  "D445"  "ISO 3104" 
Kinematická viskozita při 40° C (104° F) pro naftu č. 2  1,9 cSt minimálně a 4,5 cSt maximálně  "D445"  "ISO 3104" 
znečišťující látky, 
Tuhé látky  10 mg/l  "D6217"  "ISO 12662" 
Sediment  maximálně 0,05 % (hmotnost)  "D473"  Neexistuje odpovídající test 
Voda/sediment  maximálně 0,05 %  "D2709"  "ISO 3734" 
Voda  Maximálně 0,02%  "D1744"  "ISO 12937" 
čistota.  (5)  "D7619"  "ISO 4406" 
Vzhled  Čirá a jasná  "D4176"  Neexistuje odpovídající test 
(1) Ekvivalentní měrná hmotnost API 875,7 kg/m3 je 30 a pro 801,3 kg/m3 je 45 (podle zkušební metody "ASTM D287" při teplotě 15.56° C (60° F)).
(2) Povolený rozsah hustoty zahrnoval stupně motorové nafty č. 1 a č. 2. Hustota paliva se liší v závislosti na úrovních obsahu síry, přičemž paliva s vysokým obsahem síry mají vyšší hustotu. Některá nemíchaná (čistá) alternativní paliva mají nižší hustotu než motorová nafta. Tato hustota je přijatelná, pokud ostatní vlastnosti alternativního paliva vyhovují této specifikaci.
(3) Destilace maximálně 90 % při 350° C (662° F) je doporučená pro motory Tier 4 a preferovaná pro všechny motory. Destilace 90 % při 350° C (662° F) je ekvivalentní destilaci 95 % při 360° C (680° F). Destilace maximálně 90 % při 360° C (680° F) je 360° C (680° F). Destilace maximálně 90 % při 360° C (680° F) je přijatelná pro motory, které byly vyrobeny před vydáním certifikace Tier 4.
(4) Dodržujte směrnice týkající se požadavků na paliva ve vaší oblasti, které jsou vydány příslušnými federálními, státními, místními nebo jinými správními úřady či orgány. Řiďte se pokyny uvedenými v příručce pro provoz a údržbu a podrobnými informacemi uvedenými v této části pojednávající o palivech. Zákonné předpisy vyžadují pro motory zařazené do emisní třídy Tier 4 a motory se zařízeními pro dodatečnou úpravu výfukových plynů motorovou naftu typu ULSD 0,0015 % (< 15 ppm S). Pro motory emisní třídy dřívější než Tier 4 se důrazně doporučuje používání motorové nafty ULSD a LSD 0,05 % (≤500 ppm S). Použití motorové nafty s obsahem síry >0,05 % (>500 ppm) je přípustné tehdy, je-li povoleno zákonem. Je-li obsah síry vyšší než 0,1 % (1000 ppm), vyžádejte si příslušné pokyny u prodejce společnosti Cat. Některé palivové systémy a komponenty motoru Cat mohou pracovat pouze s palivem s maximálním obsahem síry 3 %. Vyhledejte příslušné informace v příručce pro provoz a údržbu konkrétního motoru nebo se poraďte s prodejcem společnosti Cat.
(5) Doporučovaná úroveň čistoty pro palivo při jeho doplňování do palivové nádrže stroje nebo motoru je "ISO 18/16/13" nebo lepší podle normy "ISO 4406" nebo "ASTM D7619". Viz „Doporučení ohledně čistoty paliv“ v této kapitole.

Existuje mnoho dalších specifikací motorových naft vydávaných vládami nebo technologickými společnostmi. Tyto specifikace obvykle nevyjadřují všechny požadavky, které jsou uvedeny ve „Specifikaci společnosti Caterpillar pro destilací vyrobené palivo pro nesilniční dieselové motory“, v tabulce 1. Zabezpečení optimální výkonnosti motoru lze napomoci provedením kompletního rozboru paliva před uvedením motoru do chodu. Rozbor paliva má zahrnovat všechny vlastnosti, které jsou uvedeny ve „Specifikaci společnosti Cat pro destilací vyrobené palivo pro nesilniční dieselové motory“, v tabulce 1.


OZNÁMENÍ

Aby bylo možné dosáhnout předpokládané doby životnosti komponent palivového systému, jsou všechny dieselové motory Cat s palivovými systémy se sběrnou lištou vybaveny absolutními sekundárními palivovými filtry k zachytávání nečistot o velikosti až 4 mikrony (c) nebo méně. Absolutní sekundární palivové filtry k zachytávání nečistot o velikosti až 4 mikrony (c) nebo méně jsou také požadovány pro všechny dieselové motory Cat se vstřikovací jednotkou palivového systému. U všech ostatních dieselových motorů Cat (převážně starších motorů s palivovým systémem s čerpadlem, palivovým vedením a tryskami) se použití sekundární filtrace s absolutní filtrační schopností 4 mikrony(c) nebo lepší důrazně doporučuje. Nezapomeňte, že všechny současné dieselové motory Cat jsou z výrobního závodu vybaveny palivovými filtry Cat se zvýšenou účinností s absolutní filtrační schopností 4 mikrony(c).


Další informace týkající se filtračních zařízení zkonstruovaných a vyráběných společností Cat viz tato Zvláštní publikace, "Referenční materiály", témata „Filtry“ a „Různé“. Na základě těchto informací se obraťte na prodejce společnosti Cat, který vám poskytne pomoc ve formě doporučení filtračního zařízení pro váš stroj Cat.

------ VÝSTRAHA! ------

Smícháním alkoholu nebo benzinu s motorovou naftou vznikne v palivové nádrži explozivní atmosféra.

Mohlo by tak dojít k úrazu a/nebo ke škodě na majetku. Caterpillar nedoporučuje provádět tyto praktiky.


Rozbor paliva podle služeb Caterpillar S∙O∙S

Společnost Caterpillar vyvinula nástroj řízení údržby, který vyhodnocuje paliva. Nástroj Cat pro rozbor paliv se nazývá Rozbor paliva S∙O∙S a je součástí programu služeb S∙O∙S.

Testování motorové nafty přitékající do motoru je důležitým nástrojem sady nástrojů správy vašeho zařízení. Testování motorové nafty může pomoci identifikovat problémy omezující produkci, jako jsou rychlé ucpávání palivového filtru, obtížné startování, bílý kouř, usazeniny, urychlené opotřebení a nízký výkon. Testování motorové nafty může též přinést další výhody, včetně rozpoznání kroků k úspoře paliva, vyhovění předpisům na ochranu životního prostředí v zemích s přísnějšími předpisy pro paliva, minimalizování nutnosti regenerace filtru pevných částic pro dieselové motory (DPF) a prodloužení životnosti filtru DPF a dieselového oxidačního katalyzátoru. Některé závody vybavené záložními generátory mohou vyžadovat pravidelné testování paliva. Při provozu poté budete mít jistotu, že palivo v záložních generátorech poskytuje v případě potřeby očekávaný výkon.

Rozbory paliva podle služeb S∙O∙S

Cat program rozborů paliva S∙O∙S zajišťuje testování paliva z hlediska vlastností uvedených níže. Skutečně prováděné rozbory se liší podle vašich požadavků a důvodů pro testování. Poraďte se s místním prodejcem společnosti Cat a vyžádejte si úplné informace a pomoc při sestavování programu rozboru paliva S∙O∙S.

 • Obsah bionafty

 • Obsah síry

 • Kontaminace vodou

 • Úroveň čistoty z hlediska částic

 • Množení mikrobů

 • Identifikace prvků, které mohou zvyšovat tvorbu usazenin

 • Identifikace stavů paliva, které mohou signalizovat kontaminaci nebo pančování

 • Identifikace stavů paliva, které mohou signalizovat zvýšené abrazivní opotřebení, adhezní opotřebení nebo opotřebení ve spalovací komoře

 • Identifikace charakteristik paliva, které mohou signalizovat nízký výkon

 • Indikace vlastností paliva za studeného počasí

 • Identifikace stavů paliva, které mohou zrychlit ucpávání filtrů

 • Indikace stavu palivo během skladování

 • Indikace schopnosti paliva nastartovat motor

Laboratoř vám sdělí výsledky a doporučí vhodná opatření.

Správné zvládnutí programu služeb S∙O∙S umožní snížit náklady na opravu a omezit dopad prostojů. Rozbor paliva S∙O∙S je hlavní součástí tohoto programu a dokáže prokázat, že je palivo skladováno v čistém prostředí, splňuje vládní požadavky, a že splňuje očekávané požadavky na výkon ve vašem motoru. Poraďte se s prodejcem společnosti Cat a stanovte s ním vaše potřeby testování paliva a intervaly pravidelného testování založené na těchto potřebách. Související podrobné informace o doporučeních k palivům včetně jejich čistoty viz části „Cat specifikace paliv“ a „Nečistoty a jejich eliminace“ této Zvláštní publikace.

Odběr vzorků paliva pro program S∙O∙S

Metody odebírání vzorků paliv závisejí na typu palivové nádrže, že které se odebírají. Skladovací nádrže mohou mít ventil pro automatické odebírání vzorků v různých hladinách. Skladovací nádrže bez ventilu pro automatické odebírání vzorků vyžadují zařízení pro odebírání vzorků (běžně v USA nazývané „Láhev na tuk“ či „Zloděj vzorků“). Více informací o správných způsobech a odebírání vzorků pokyny k nim viz "Průvodce odebíráním vzorků paliva"PEDJ0129. Soupravy pro odebírání vzorků paliva za účelem rozboru vám dodá místní prodejce společnosti Cat. Potřebná velikost vzorku paliva závisí na testech, které jsou požadovány.

Motorové nafty pro lodní motory

Informace a pokyny uvedené v článku "Motorová nafta" této Zvláštní publikace platí pro lodní motory, které používají motorovou naftu. Řiďte se těmito pokyny, aby se snížilo riziko prostoje motoru. Podrobnosti specifické pro váš lodní motor vyhledejte v příručce pro provoz a údržbu vašeho motoru. Podrobnější informace vám poskytne prodejce Cat.

Mezinárodní námořní organizace International Maritime Organization (IMO) reguluje úroveň obsahu síry v palivu pro zaoceánské lodě. Současná paliva pro lodní motory na moři, která jsou regulovaná organizací IMO, mohou mít úrovně obsahu síry až 3,5 procenta (35 000 ppm) před rokem 2020. Od 1 Leden 2020mají lodě působící v mezinárodních vodách povinnost používat paliva s úrovní obsahu síry nižší než 0,5 procenta (5 000 ppm).

Kromě toho organizace IMO vyznačuje určité oblasti jako oblasti s regulací emisí síry – Sulfur Emissions Control Areas (SECA). Lodě působící v oblastech SECA musely před rokem 2015 používat palivo s obsahem síry 1 procento (10 000 ppm). Po 1 Leden 2015musí lodě plující v oblastech SECA používat paliva s obsahem síry 0,1 procenta (1 000 ppm). Organizace IMO může měnit oblasti považované za oblasti SECA. Prostudujte si a dodržujte místní požadavky, požadavky organizace IMO a místní předpisy pro plánované destinace. Informace o vhodných palivech pro lodní motory, která lze používat ve vašem motoru, vyhledejte v příručce pro provoz a údržbu vašeho motoru.

Americká (USA) agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) reguluje úroveň obsahu síry v palivech pro lodní motory ve vodních tocích a pobřežních vodách USA. U plavidel, která operují výhradně ve vodách Spojených států, je používání motorové nafty s velmi nízkým obsahem síry (ULSD) vyžadováno předpisy, s možností existujících lokálních výjimek. Plavidla pohybující se v mezinárodních vodách pod vlajkou Spojených států mají povinnost používat palivo ULSD bez ohledu na destinaci a lokalitu. Řiďte se předpisy platnými v oblasti vašeho působení. Pokud není ve vaší destinaci k dispozici palivo ULSD, ale váš motor může pracovat s jiným palivem než ULSD, lze požádat o udělení výjimek kontaktováním agentury EPA na následující adrese:

complianceinfo@epa.gov

Informace o palivech pro váš motor vyhledejte v příručce pro provoz a údržbu vašeho motoru.

Plavidla plující pod vlajkou cizího státu působící ve Spojených státech jsou povinna dodržovat pravidla organizace IMO během plavby ve vodách Spojených států, které jsou označené jako oblasti SECA. Při zjišťování požadavků na palivo se vždy řiďte místními předpisy v přístavech vašich zastávek, protože se mohou měnit.

Poznámka Palivo ULSD je zpětně kompatibilní a může být použito ve většině technologií motorů. Motorové nafty s obsahem síry > 0,0015 procenta (>15 ppm) lze použít v motorech, které nepoužívají zařízení pro dodatečnou úpravu výfukových plynů a pokud je to povoleno místními předpisy.

Těžký topný olej, zbytkové palivo, směsné palivo


OZNÁMENÍ

Těžký topný olej (HFO), zbytkové palivo, nebo smíchané palivo se NESMÍ ve vznětových motorechCaterpillar používat (s výjimkou motorů 3600 Série HFO). Smíchané palivo je ropný zbytek rozpuštěný v lehčím palivu (frakci), aby byl tekutý. Smíchané palivo se někdy označuje jako těžký topný olej. Pokud se toto palivo použije v motorech stavěných na destilátová paliva, může dojít k vážnému poškození a opotřebení součástí motoru.


Palivo pro použití za studeného počasí

Při mimořádně nízkých teplotách okolního prostředí lze používat destilátová paliva, která jsou specifikována v tabulce 2. Vybrané palivo však musí odpovídat požadavkům, které jsou uvedeny ve „Specifikaci společnosti Cat pro destilací vyrobené motorové nafty pro nesilniční dieselové motory“, v tabulce 1. Tato paliva jsou určena pro použití při provozních teplotách do −54 °C (−65 °F).

Poznámka Paliva, která jsou uvedena v tabulce 2, mohou mít obsah síry vyšší, než je maximální hodnota 15 ppm povolená pro motorovou naftu ULSD. Obsah síry u těchto paliv může překročit maximální hodnotu 50 ppm povolenou nornou "EN590:2004". Tato paliva nemusí být přijatelná pro použití v oblastech, které omezují maximální obsah síry v palivu na 15 ppm nebo až na 50 ppm.

Trysková paliva popsaná v tabulce 2 mají nižší viskozitu než nafta č. 2. Pro splnění požadavků na viskozitu uvedených v tabulce 1 může být nutné palivo chladit, aby se u palivového vstřikovacího čerpadla zachovala viskozita 1,4 cSt či vyšší. Ujistěte se, že mazací schopnost těchto paliv odpovídá požadavkům uvedeným v tabulce 1. Poraďte se s dodavatelem paliv o doporučovaných přísadách k udržení správné mazací schopnosti paliva.

Specifikace paliv uvedené v tabulce povolují nebo doporučují používání palivových přísad, které nebyly testovány společností Cat pro použití v palivových systémech motorů Cat. Používání přísad do paliv, které je povoleno nebo doporučeno těmito specifikacemi, je tedy na vlastní nebezpečí uživatele.

Jet A je standardní palivo používané komerčními aeroliniemi v USA při letech nad územím USA. Jet A-1 je standardní palivo používané komerčními aeroliniemi v celosvětovém měřítku. Podle "ASTM D1655, Tabulka 1 (Podrobné požadavky na palivo pro letecké turbíny)" se na paliva Jet A a Jet A-1 vztahují totožné požadavky s výjimkou teploty tuhnutí. Palivo Jet A má požadovaný bod zamrznutí −40 °C (−40 °F), zatímco palivo Jet A-1 má požadovaný bod zamrznutí −47 °C (−52.6 °F), přičemž odběratel a dodavatel paliva se mohou dohodnout na stanovení jiných bodů zamrznutí.

Tabulka 2
Alternativní destilovaná paliva – použití při nízkých teplotách 
Specifikace  Grade (Sklon) 
"MIL-DTL-5624U"  JP-5 
"MIL-DTL-83133F"  JP-8 
"ASTM D1655-08a"  Jet A, Jet A-1 

Tato paliva jsou lehčí než paliva třídy č. 2. Cetanové číslo paliv uvedených v tabulce 2 musí mít hodnotu alespoň 40. Je-li viskozita nižší než 1,4 cSt při teplotě 40 °C (104 °F), používejte toto palivo pouze při teplotách pod 0 °C (32 °F). Nepoužívejte žádná paliva s viskozitou nižší než 1,2 cSt při teplotě 40 °C (104 °F).

Poznámka Aby mělo palivo na vstupu do palivového vstřikovacího čerpadla viskozitu minimálně 1,4 cSt, může být nutné palivo chladit.

Poznámka Tato paliva se nemusí osvědčit jako přijatelná pro všechny aplikace.

Nakupované přísady do paliva

Existuje celá řada různých dodávaných přísad do paliva. Společnost Caterpillar použití těchto přísad všeobecně nedoporučuje.

Společnost Caterpillar uznává potřebu použití přísad do paliva jen za zvláštních okolností. Přísady do paliva je třeba používat s opatrností. Přísady nemusí být kompatibilní s palivem. Některé přísady se mohou vysrážet. Tento jev pak vede k tvorbě usazenin v palivovém systému. Usazeniny mohou vyvolávat zadírání. Některé přísady mohou zanášet palivové filtry. Některé přísady mohou způsobit korozi či mohou poškozovat elastomery v palivovém systému. Některé přísady mohou poškodit systémy řízení emisí. Některé přísady mohou zvyšovat obsah síry v palivu nad maximální hodnotu, která je v USA povolena institucí Environmental Protection Agency (EPA), případně jinými správními úřady či orgány. Je-li do paliva třeba přidávat přísady, poraďte se o těchto okolnostech se svým dodavatelem paliv. Dodavatel paliv vám může poskytnout seznam doporučených přísad a pokyny ke správnému způsobu úpravy paliva.

Poznámka Kovové přísady do paliva mohou způsobit zanesení palivového systému/vstřikovacích jednotek a zařízení pro snížení emisí za motorem. Společnost Caterpillar varuje před použitím kovových přísad do paliva u většiny aplikací. Kovové přísady do paliva se mají použít jen u aplikací, kde je jejich použití společností Caterpillar výslovně doporučeno.

Poznámka Přísady/upravovací prostředky v motorové naftě nemohou dostatečně zlepšit znatelně špatné vlastnosti motorové nafty, aby byla tato paliva přijatelná pro použití.

Poznámka Aby se dosáhlo nejlepších výsledků, měl by v případě potřeby použití přísad provést úpravu paliva již jeho dodavatel.

Upravovací prostředek pro motorovou naftu

Paliva odpovídající specifikacím uvedeným podrobně v této publikaci, by neměla vyžadovat přísady. V případě, že je ke zlepšení určitých vlastností paliva nutný upravovací prostředek, poraďte se s dodavatelem paliva nebo s renomovaným prodejcem. Další podrobnosti vám poskytne prodejce společnosti Cat a Zvláštní publikace Cat PELJ2095.

Existují vysoce výkonné, víceúčelové upravovací prostředky motorové nafty, které zlepšují:

 • Ekonomičnost spotřeby (pročistěním palivového systému)

 • Mazací schopnost

 • Odolnost vůči oxidaci

 • Čisticí/rozptylovací schopnost

 • Schopnost rozptylovat vlhkost

 • Ochrana proti korozi

 • Cetanové číslo (obvykle o 2-3 čísla)

Čisticí prostředek pro palivové systémy dieselových motorů Cat

Poznámka Prostředek CatDiesel Fuel Conditioner pro motorovou naftu, obj. číslo 343-6210, je jediným upravovacím přípravkem/přísadou do paliva, který se dodává koncovým uživatelům jako testovaný a schválený společností Caterpillar pro použití v dieselových motorech Cat.

Prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner je prověřený, vysoce účinný čisticí prostředek, který je speciálně určen k odstraňování usazenin vznikajících v palivovém systému. Usazeniny v palivovém systému snižují výkon systému a mohou zvyšovat spotřebu paliva. Prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner je učen zejména k odstraňování usazenin vzniklých následkem rozkladu motorové nafty, k používání motorové nafty nízké kvality a používání motorové nafty obsahující velká množství sloučenin s vysokou molekulovou hmotností. Prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner je určen také k odstraňování usazenin vzniklých následkem používání bionafty a směsných paliv obsahujících bionaftu, zejména pak bionaftu nevyhovující příslušným kvalitativním specifikacím. Trvalé používání čisticího prostředku Cat Diesel Fuel System Cleaner se osvědčilo jako postup zabraňující hromadění nových usazenin.

Prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner lze přidávat přímo do motorové nafty, bionafty nebo směsí obsahujících bionaftu. Prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner je palivová přísada registrovaná institucí EPA, kterou lze přidávat i do motorové nafty s mimořádně nízkým obsahem síry. Navíc je tento čisticí prostředek vhodný k přidávání do motorové nafty s velmi nízkým, nízkým i vyšším obsahem síry používané v různých částech světa.

Prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner je osvědčený vysoce účinný čisticí prostředek, který plní následující funkce:

 • odstraňuje usazeniny snižující výkon palivového systému,

 • odstraňuje usazeniny ve vstřikovačích, které způsobují zvýšení spotřeby paliva,

 • odstraňuje usazeniny ve vstřikovačích, které způsobují snížení výkonu motoru,

 • odstraňuje viditelný černý kouř ve výfukových plynech, který vzniká následkem usazenin ve vstřikovačích,

 • zabraňuje vzniku nových usazenin souvisejících s palivem.

U motorů, u kterých se projevují problémy způsobené existencí usazenin ve vstřikovačích paliva, například ztráta výkonu, zvýšená spotřeba paliva nebo černý kouř, se doporučuje provedení vysoce intenzivního čisticího cyklu. Přidejte jednu láhev obsahující 0,946 l (32 oz.) čisticího prostředku Cat Diesel Fuel System Cleaner na 250 l (65 gal) paliva, což odpovídá pracovní objemové koncentraci čisticího prostředku činící 0,4 %. Prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner nalijte přímo do palivové nádrže před zahájením tankování a poté doplňte palivo. Postup doplňování paliva by měl zajistit dostatečné smíchání čisticího prostředku s palivem. Čisticí prostředek začne okamžitě působit. Provedené testy prokázaly, že většina usazenin se odstraní a většina souvisejících problémů se vyřeší po 30 hodinách provozu motoru spalujícího palivo s přidaným čisticím prostředkem. Chcete-li dosáhnout maximálních výsledků, pokračujte v používání čisticího prostředku o uvedené koncentraci až 80 provozních hodin.

Abyste poté zabránili opakovanému vzniku usazenin souvisejících se složením paliva, přidávejte čisticí prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner do paliva výše popsaným způsobem, avšak při pracovní koncentraci 0,2 %. V tomto případě se tedy obsah jedné láhve čisticího prostředku činící 0,946 l (32 oz.) přidá do 500 l (130 gal) paliva. Prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner lze používat trvale, aniž by měl nepříznivý vliv na životnost motoru nebo palivového systému.


OZNÁMENÍ

Použití čisticího prostředku pro systémy s motorovou naftou Cat nebo upravovacího prostředku pro systémy s motorovou naftou Cat nezbavuje majitele motoru ani dodavatele paliva odpovědnosti za dodržování všech standardních postupů údržby v daném odvětví s ohledem na skladování a manipulaci s palivem. Další informace naleznete v části “ Všeobecné informace o palivu” v této zvláštní publikaci . Použití Diesel Fuel System Cleaner Cat nebo Diesel Fuel System Conditioner Cat také majitele motoru nezbavuje odpovědnosti za používání vhodné motorové nafty. Další informace naleznete v oddílu “ Specifikace paliv” v této zvláštní publikaci (v části Údržba).


Společnost Caterpillar důrazně doporučuje přidávat čisticí prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner do bionafty a do směsných paliv obsahujících bionaftu. Prostředek CatDiesel Fuel System Cleaner je vhodný k použití s bionaftou/směsnými palivy obsahujícími bionaftu, které odpovídají doporučením a požadavkům společnosti Cat týkajícím se bionafty. Mějte na paměti, že ne všechny čisticí prostředky používané jako přísady do paliva jsou vhodné pro použití s bionaftou/směsnými palivy obsahujícími bionaftu. Přečtěte si a respektujte všechny platné pokyny pro použití uvedené na štítku. Viz též téma této Zvláštní publikace, "Destilovaná motorová nafta" a též téma „Bionafta“, které obsahují doporučení a požadavky společnosti Cat týkající se bionafty.

Je prokázáno, že je-li prostředek Cat Diesel Fuel System Cleaner používán podle návodu, je slučitelný s motory určenými pro nesilniční provoz s certifikací Tier 4 U.S. EPA, které jsou vybavené zařízeními pro dodatečnou úpravu výfukových plynů.

Poznámka Je-li čisticí prostředek Cat Diesel System Cleaner používán podle návodu, nezvyšuje měřitelným způsobem obsah síry v konečné směsi motorové nafty a přísad. Respektujte všechny odpovídající národní, regionální a místní zákony, nařízení a předpisy týkající se použití upravovacího prostředku/přísad pro motorovou naftu.


OZNÁMENÍ

Je-li čisticí prostředek pro systémy s motorovou naftou Cat použit podle pokynů, nezvýší měřitelným způsobem hladiny síry v konečné směsi nafta/přísada. V USA však platí, že použití nakupovaných přísad do paliva (přidané spotřebitelem z maloobchodního nákupu nebo použité velkou měrou dodavatelem/distributorem paliva) s více než 15 ppm síry NENÍ dovoleno u aplikací, u nichž je povinnost použít palivo ULSD (15 ppm nebo méně síry v palivu). Nezapomeňte, že čisticí prostředek pro systémy s motorovou naftou Cat obsahuje méně než 15 ppm síry a jeho použití s palivem ULSD je přijatelné.


Paliva pocházející z obnovitelných zdrojů a alternativní paliva

Paliva pocházející z obnovitelných zdrojů se vyrábějí s takových surovin, jakými jsou zemědělské plodiny a jejich zbytky (označované jako biomasa), zemědělský odpad, řasy, celulóza, odpady ukládané na skládkách, zbytky potravin atd. Používání paliv pocházejících z obnovitelných zdrojů snižuje množství emisí oxidů uhlíku ve srovnání s používáním fosilních paliv v průběhu celého cyklu životnosti zařízení, ve kterém jsou tato paliva spalována. V rámci svých iniciativ týkajících se udržitelnosti podporuje společnost Caterpillar vývoj a používání paliv pocházejících z obnovitelných zdrojů.

Paliva pocházející z obnovitelných zdrojů (kromě bionafty) a alternativní paliva (například paliva ve formě zkapalnělých plynů) jsou zpravidla látky obsahující >99 % uhlovodíků (sloučenin uhlíku a vodíku). Výjimkou je bionafta, která představuje okysličené palivo získávané z obnovitelných zdrojů. O bionaftě je pojednáno v samostatné kapitole této části Palivo. V současné době probíhá rozsáhlý výzkum a vývoj zaměřený na získávání dalších paliv z obnovitelných zdrojů a na jejich hospodárnou výrobu.

Společnost Caterpillar nemůže vlastními silami testovat všechny druhy paliv pocházejících z obnovitelných zdrojů a alternativních paliv, která jsou inzerována na trhu. Pokud palivo pocházející z obnovitelného zdroje nebo alternativní palivo splňuje požadavky popsané ve Specifikaci paliv společnosti Cat, v nejnovější verzi specifikace "ASTM D975", v nejnovější verzi normy "EN 590" nebo v nejnovější verzi specifikace parafínového paliva "CEN TS 15940" (která definuje požadavky na kvalitu pro paliva ve formě zkapalnělých plynů (GTL), zkapalnělé biomasy (BTL) a rostlinného oleje zpracovaného hydrogenizační rafinací (HVO)), lze toto palivo nebo směs tohoto paliva (smísené s vhodnou motorovou naftou) používat ve všech dieselových motorech Cat jako přímou náhradu ropné motorové nafty.

Poraďte se svým dodavatelem paliv a s příslušným prodejcem společnosti Cat za účelem ověření, že jsou vlastnosti paliva pro použití ve studeném počasí vhodné pro očekávané teploty prostředí v místech provozování, a že je palivo kompatibilní s elastomery. Některé elastomery používané ve starších motorech (například motory vyrobené až do počátku 90. let 20. století) nemusí být kompatibilní s novými alternativními palivy.

Společnost Caterpillar sleduje vývoj paliv z obnovitelných zdrojů a alternativních paliv a příslušných palivových specifikací, aby zajistila úspěšné používání těchto paliv v motorech. Jakmile bude zavedena průmyslová výroba těchto paliv, budou informace a pokyny zveřejněny.

Paliva vyrobená pyrolýzou

Specifická skupina paliv z obnovitelných zdrojů a alternativních paliv, známých jako paliva vyrobená pyrolýzou, NENÍ běžně vhodná pro použití v moderních dieselových motorech. Paliva vyrobená pyrolýzou se získávají z různých zdrojů, včetně dřeva, ojetých pneumatik, plastu atd. Paliva vyrobená pyrolýzou ve své syrové podobě nesplňují všechny požadavky uvedené v tabulce 1, normě "ASTM D975" či ve specifikacích "EN 590". Tato paliva je nutné vylepšit, aby se vytvořil uhlovodíkový produkt, který splňuje všechny požadavky stanovené v těchto specifikacích. Vylepšení může zahrnovat frakcionaci pro odstranění těkavých látek, hydroproces odstranění síry, hydrorafinaci atd.

Pokud je palivo vyrobené pyrolýzou získáno ze dřeva, podle naší zkušenosti získaná kapalina obsahuje kyslík (>10 %), má vysokou kyselost (pH~1) a nesplňuje požadavky na destilaci, mazací schopnost a cetanové číslo. Použití tohoto paliva nejspíše bude mít vážný dopad na palivový systém a povede k jeho rychlému opotřebení. Vhodné vylepšení by mělo přinejmenším zahrnovat hydro-dezoxidaci, frakcionaci a další hydrorafinaci.

Pokud je palivo vyrobené pyrolýzou získáno z ojetých pneumatik, podle naší zkušenosti nesplňuje požadavky na destilaci a síru. Použití tohoto paliva nejspíše povede ke zhoršené funkci palivového systému a systému dodatečné úpravy. Vhodné vylepšení by mělo přinejmenším zahrnovat frakcionaci a odstranění síry.

Pokud je palivo vyrobené pyrolýzou získáno z odpadových plastů, podle naší zkušenosti nesplňuje požadavky na destilaci, mazací schopnost a cetanové číslo. Použití tohoto paliva nejspíše povede ke zhoršené funkci palivového systému. Vhodné vylepšení by mělo přinejmenším zahrnovat frakcionaci a další hydrorafinaci.

Vylepšená paliva vyrobená pyrolýzou, která splňují specifikaci společnosti Cat pro motorové nafty (tabulka XX), specifikaci "ASTM D975" či specifikaci "EN 590", je možné pokládat za použitelná pro dieselové motory Cat. Směrnice a požadavky na paliva přijatelná pro motory Cat viz tato Zvláštní publikace. Dotazy vám zodpoví prodejce společnosti Cat.

Caterpillar Information System:

320D2 Excavator Stopping the Engine
C175-16 PETROLEUM ENGINES Pressure Sensor (Coolant, Block Outlet) - Remove and Install
C4.4 Engines DEF Pressure Is High
C3.3 Industrial Engine Fuel System Primary Filter (Water Separator) Element - Replace
EMCP 4.3/4.4 Panel Installation for 3512C and 3512C HD Land Drilling Applications{4490} EMCP 4.3/4.4 Panel Installation for 3512C and 3512C HD Land Drilling Applications{4490}
2014/09/05 New Software Is Used on Certain C13 Industrial Engines in Atlas Copco Compressors {1901, 1920}
C4.4 and C7.1 Engines Coolant Temperature Is Low
C4.4 Engines Clean Emissions Module Has High Oxygen Level
C3.4B Engines DEF Return Valve - Test
C4.4 Engines Acceleration Is Poor or Throttle Response Is Poor
C175-16 PETROLEUM ENGINES Temperature Sensor (Coolant, Block Outlet) - Remove and Install
C175-16 PETROLEUM ENGINES Pressure Sensor (Coolant, Block Inlet) - Remove and Install
C175-16 PETROLEUM ENGINES Engine Speed Sensor - Remove and Install
Procedure to Inspect and Repair the Front Wheels on 785 - 797 Off-Highway Truck {0599, 0700, 0730, 0731, 4006, 4200, 4209, 4251} Procedure to Inspect and Repair the Front Wheels on 785 - 797 Off-Highway Truck {0599, 0700, 0730, 0731, 4006, 4200, 4209, 4251}
C175-16 PETROLEUM ENGINES Oil Mist Detector - Remove and Install
C3.3 Industrial Engine Fuel System Primary Filter/Water Separator - Drain
C3.3 Industrial Engine Fuel System Secondary Filter - Replace
C3.4B Engines DEF Tank Sensor - Test
2014/09/11 Cat<SUP>&reg;</SUP> Reman Now Offers New Turbocharger and Cartridge Groups for Certain Machine Engines {1052, 1053}
Product Shipping and Handling Guidelines for Certain Uninterruptible Power Supplys (UPS){4480} Product Shipping and Handling Guidelines for Certain Uninterruptible Power Supplys (UPS){4480}
C175-16 PETROLEUM ENGINES Fuel Filter Housing - Remove and Install
UPS 1000Z, UPS 1200Z, UPS500G and UPS600G Uninterruptible Power Supplys Operating Parameters - Set
C175-16 PETROLEUM ENGINES Engine Oil Pump - Remove and Install
C4.4 Engines for Caterpillar Built Machines Solenoid Valve (DEF Heater Coolant)
Back to top
The names Caterpillar, John Deere, JD, JCB, Hyundai or any other original equipment manufacturers are registered trademarks of the respective original equipment manufacturers. All names, descriptions, numbers and symbols are used for reference purposes only.
CH-Part.com is in no way associated with any of the manufacturers we have listed. All manufacturer's names and descriptions are for reference only.